PLA DE RECUPERACIÓ DE L’ÓS BRU (URSUS ARCTOS) AL PIRINEU CATALA I LA VAL D’ARAN.

Preàmbul

-1.-Anàlisi de la situació.

-2.-Finalitat.

-3.-Objectius.

-4.-Àmbit d'aplicació i zonificació.

-5.-Directrius i actuacions.

-Objectiu 1. Evitar la mortalitat de l'espècie per causes imputables a l'acció de l'home.

-Objectiu 2. Conservar i millorar l'hàbitat.

-Objectiu 3. Assegurar la connectivitat entre poblacions i nuclis de població.

-Objectiu 4. Incrementar la sensibilitat cap a l'espècie i potenciar l'educació ambiental.

-Objectiu 5. Incrementar la sensibilitat cap a l'espècie i potenciar l'educació ambiental.

-Objectiu 6. Establir un programa de seguiment de la població i de l'hàbitat.

-6.-Execució i seguiment.

-7.-Coordinació.

-8.-Participació pública.

-9.-Durada i revisió.

 

La Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa aprova en l'any 1999 l'estratègia per a la conservació de l'ós bru amb la finalitat d'assegurar la viabilitat a llarg termini de les poblacions d'ós, incrementant el seu nombre poblacional i la seva distribució, amb les limitacions inherents a la coexistència amb les comunitats i el seu desenvolupament socioeconòmic. L'estratègia orienta i es converteix en la base per a l'actualització dels Plans de Recuperació de les diferent Comunitats Autònomes on l'espècie es troba.

 

"L'ós bru és símbol de la vida silvestre amenaçada de l'Europa occidental. La població d’ós bru dels Pirineus es la que es troba en major perill d’extinció del món. L'ós pot causar esporàdicament danys a la ramaderia i a l'agricultura. L'ós forma part del patrimoni natural i cultural de Catalunya, conservar-ho és tasca de tots".

 

Disposicions finals

Primera Es faculta al titular de la Conselleria ..................................... per dictar quantes disposicions siguin precises per al desenvolupament del present Decret.

 

El Decret , inclou a l'ós bru en la categoria d'espècie "en perill d'extinció", establint, així mateix, que la citada catalogació exigeix un Pla de recuperació en el qual s'establiran totes les directrius i mesures necessàries per eliminar les amenaces que pesin sobre l'espècie i aconseguir així un estat de conservació de la mateixa raonablement segur.

 

El Pla de Recuperació de l'Ós Bru, en el qual, després d'analitzar la situació actual, es fixen els objectius a aconseguir i s'assenyalen les directrius i actuacions a emprendre per conservar aquesta espècie tan representativa del patrimoni natural Català i Aranès. En el moment actual, aquesta actualització ha de ser abordada des de la perspectiva que el Pla de Recuperació a aplicat ha d’esser una eina capaç de recuperar una població viable d’os bru als Pirineus.

D'acord amb l’exposa’t, de conformitat amb l'informe del Consell de protecció de la natura i a proposta del Conseller de ............... i previ acord del Consell de Govern en la seva reunió de ...............

 

D I S P O S O

 

Article 1 Aprovació del Pla de Recuperació de l'Ós Bru al pirineu Catala i la Val d’Aran.

 

Article 2.-Observació del seu compliment

Les entitats, organismes o corporacions que intervinguin en l’atorgament de llicències, concessions administratives o qualsevol altra classe d'autoritzacions o executin obres en l'àmbit del Pla aprovat hauran d'observar el compliment de les seves directrius i disposicions.

 

Article 3.-Infraccions i sancions

Les infraccions que es cometin contra el present Decret seran sancionades d'acord amb el preceptuat en les Lleis 12/85 d’Espais Naturals i 42/2007 de patrimoni natural i de la biodiversitat, aplicant-se la valoració més alta de les dues normatives. Amb independència de la sanció, l'infractor estarà obligat a indemnitzar a l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableixen les esmentades normatives.

 

Segona Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al DOGC ANNEX I