Pla de recuperació de l'ós bru

4. Àmbit d’aplicació i zonificació

El present Pla de Recuperació s'aplicarà en la totalitat de l'àrea de distribució actual de l'ós bru al perineu Català, definida per la presència permanent o freqüent d'óssos en l'últim quinquenni. De la mateixa forma, i en els aspectes que corresponguessin, s'aplicarà a l'àrea de distribució potencial de l'ós bru en la regió, que és la que per les seves característiques naturals i estat de conservació reuneix condicions com a hàbitat d'ós i ha comptat amb la presència esporàdica d'exemplars durant les ultimes dècades.

 

De la mateixa forma, el Pla serà d'aplicació en el corredor de comunicació entre diferents poblacions d’ós als Pirineus, que cal delimitar amb precisió. Les directrius i actuacions relacionades amb educació i consciència pública, formació i investigació tindran l'àmbit d'aplicació convenient en cada cas per al millor assoliment de la finalitat i dels objectius del Pla.

 

Igualment, quan en aquest Pla així s'indiqui, s'aplicaran mesures addicionals de protecció a les àrees crítiques per a l'ós bru, entenent com a tals els llocs de refugi que les seves característiques permetin l'existència d’osseres d’hibernació i/o agrupaments d’encaumes utilitzats per l'ós en diferents estacions. Per facilitar l'aplicació d'aquestes mesures caldrà elaborar un catàleg d’àrees Crítiques que, amb caràcter d'inventari obert, serà incorporat a aquest Pla.