Pla de recuperació de l'ós bru

5. Directrius i actuacions

Per la consecució de cadascun dels objectius principals, es defineixen directrius i actuacions l'exposició ordenada de les quals es detalla a continuació:

 

Objectiu 1. Evitar la mortalitat de l'espècie per causes imputables a l'acció de l'home.

 

1.1. Extremar la vigilància per eradicar les pràctiques furtives.

1.1.1. Continuar millorant quantitativa i qualitativament els efectius de personal tècnic dels agents rurals i de la guarderia rural, creant un cos específic pluridisciplinar i especialitzat en el seguiment i control de l’os bru , que hi contin com a mínim amb 4 agents i un tècnic per comarca afectada, suplementaris als agents i tècnics existents. Aquests equips formaran part del grup de seguiment estudi i control de l’os bru als pirineus catalans. Es realitzarà una formació continuada i es dotaran dels mitjans més adients per al desenvolupament de les seves tasques.

1.1.2. Garantir plans de vigilància suficient en les zones de Caça amb presència d'óssos. Afavorir la formació continuada de la guarderia privada dels vedats i/o zones de caça mitjançant cursets que contemplin els problemes de conservació de l’ós bru i les mesures de comptabilització ossos – activitat cinegètica.

1.1.3. Afavorir les iniciatives particulars que contribueixin a l’eradicació i prevenció del furtivisme, creant per a això els marcs participatius i els mecanismes adients.

1.1.5. Realitzar per part del personal amb funcions de vigilància campanyes específiques per a l’eradicació dels llaços il·legals, duent a terme la retirada dels mateixos en les èpoques i llocs on aquestes arts il·legals abundin més.

1.1.6. Reforçar els mecanismes de vigilància a les zones amb major intensitat de furtivisme i en els sectors amb presència habitual d'ósses amb cries, establint programes especials de vigilància que impedeixin les pràctiques furtives.

1.1.7. Promoure la coordinació operativa entre el personal amb funcions de vigilància buscant la major eficàcia en la lluita contra el furtivisme. En aquest sentit haurà d'establir-se una especial coordinació amb el Servei de Protecció de la Naturalesa dels cossos de policia especialitzada.

1.2. Prevenir el trampeig il·legal amb llaços i l'ús de veríns.

1.2.1. Establir un pla de prevenció dels danys de senglar que defineixi els sistemes de protecció de cultius i prats de dall, amb pastors elèctrics que estableixi línies de subvenció per a la seva instal·lació i manteniment, tenint en compte que els sistemes de protecció s’ha aplicarà prioritàriament en els punts on els danys siguin de major importància.

1.2.2. Afavorir la participació activa dels col·lectius de caçadors i ramaders més directament implicats, en l'elaboració i desenvolupament del pla de prevenció, establint per a això els compromisos necessaris.

1.2.3. Limitar la densitat de senglars quan sigui aconsellable, per afavorir la compatibilitat de les seves poblacions amb les explotacions agropecuàries tradicionals, reduir la competència amb els óssos per l'aliment i prevenir la proliferació de llaços il·legals. Per millorar el control de la població de senglars a les zones osseres pot ser d'interès:

- Millorar l'eficàcia de les batudes, utilitzant gossos de rastre que es manejaran lligats fins al punt de la troballa de rastres frescos, i realitzant rastrejos previs per triar bé la zona a batre, amb la finalitat d'evitar batudes a zones molt extenses.

- Establir controls poblacionals suplementaris a l'aprofitament cinegètic, recolzant-se en la guarderia rural en els llocs amb presencia d’ossos més sensibles i en personal tècnic especialitzat. Recórrer, així mateix, a altres modalitats de caça com l’acostament i l’aguait o espera en aquests llocs sensibles.

1.2.4. Eliminar l'ús de verins establint mesures de gestió que afavoreixin la compatibilitat de poblacions viables de depredadors silvestres amb les explotacions agropecuàries tradicionals.

1.3. Reduir el risc de mort d'óssos durant la pràctica de la caça.

1.3.1. Elaborar un protocol per a caçadors, guardes de terrenys cinegètics i gestors de terrenys cinegètics a zona ossera, que contingui informació general sobre els hàbits i el comportament de l'espècie i recomanacions sobre l'actitud a adoptar davant trobades o presència d'óssos, amb la finalitat d'evitar morts d'óssos, accidentalment o en témer per la pròpia seguretat, en el transcurs de la pràctica cinegètica.

1.3.2. Tendir a supervisar mitjançant la Guarderia totes les batudes de caça major que es duguin a terme a zones osseres.

1.3.3. Promoure l'ús d'emissores en les batudes de caça major per reduir els conflictes associats a la presència d'óssos aixecats en el transcurs de la cacera i evitar la possible mort accidental d'exemplars.

1.4. Identificar trams de vies de comunicació especialment perillosos per als óssos i proposar en els mateixos les mesures correctores oportunes (passos de fauna suficients) que facilitin el pas dels individus i limitin la possibilitat d'atropellaments.

1.5. Mantenir una política àgil i suficient d'indemnitzacions pels atacs d'óssos a les explotacions agropecuàries, associada a mesures de protecció, per limitar els atacs i evitar el malestar social consegüent.

1.5.1. Les indemnitzacions dels danys produïts per l'ós es tramitaran conforme a l’establer en la disposició final segona del present Decret.

1.5.2. Establir línies de subvenció per a la instal·lació i manteniment de pastors elèctrics en cultius i els arners,

1.6. Disposar les mesures necessàries per intervenir en situacions amb óssos ferits o atrapats en paranys il·legals, elaborant un protocol que incorpori mètodes de captura que redueixin el risc de mortalitat, mitjans de transport dels exemplars, equip humà necessari, descripció de les instal·lacions bàsiques per a la intervenció i observació dels exemplars, material i mètodes que garanteixin el seguiment dels animals una vegada alliberats en el mitjà natural.

1.7. Elaborar un protocol per al maneig d'óssos problemàtics.

1.8. Investigar i denunciar els casos de mortalitat no natural que es puguin donar.

 

Objectiu 2.-Conservar i millorar l'hàbitat.

 

2.1. Aplicar mesures de caràcter jurídic-administratiu per garantir la conservació de les zones més importants com a hàbitat de l'espècie.

2.1.1. Continuar la tendència a incloure l'àrea de distribució actual de l'ós bru en la Xarxa Catalana d'Espais Naturals Protegits, marcant-se l'objectiu de constituir un autèntic corredor de l'ós bru a tot el Pirineu basat en els espais Xarxa Natura 2000.

2.1.2. Elaborar un catàleg de les Àrees Crítiques per a l'espècie amb caràcter d'inventari obert, que haurà de ser prioritàriament tingut en compte en els instruments de gestió dels Espais Naturals Protegits i en els diferents plans reguladors d'activitats que es desenvolupin fos dels

Espais. De la mateixa manera seran tingudes en compte les zones de major qualitat d'hàbitat per a l'ós, establertes mitjançant la valoració de la zona des del punt de vista tròfic i de refugi, per a això es tindran en compte les cartografies temàtiques elaborades referent a això.

2.1.3. Continuar aplicant mecanismes de protecció preventiva a aquelles zones que, tenint importància per a l'ós bru, vagin a ser incorporades a la Xarxa Catalana d'Espais Naturals Protegits d'acord amb les previsions del Pla PEIN, Xarxa Natura 2000 i espais de connectivitat ecològica dels Plans Territorials Parcials en tant no es produeixi tal incorporació.

2.1.4. Es considerarà com a aspecte decisiu la incidència que sobre les poblacions d'ós bru pugui tenir qualsevol de les activitats sotmeses a tràmit d'avaluació d'impacte ambiental o d'avaluació preliminar d'impacte ambiental segons la legislació vigent. En els llocs de refugi de les àrees crítiques estaran prohibides aquelles activitats sotmeses a avaluació d'impacte ambiental. Les mesures correctives que s'estableixin en les actuacions o projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o d'avaluació preliminar d'impacte ambiental hauran d'incidir en la millora de la qualitat de l'hàbitat de l'ós.

2.2. Dirigir actuacions de maneig de l'hàbitat mitjançant l'elaboració d'uns criteris tècnics de gestió, conservació i restauració, amb la finalitat de millorar la qualitat de les fonts d'aliment, el refugi i la comunicació entre nuclis de població, prioritzant les actuacions en les Àrees Crítiques i en els sectors freqüentats per les ósses amb cries.

2.3. Considerar en general d'interès l'adquisició per l'Administració Catalana de terrenys, susceptibles d'acollir actuacions que impliquin obres en favor de l'ós bru, o on es puguin establir règims puntuals de protecció integral.

2.4. Considerar, així mateix, d'interès l'adquisició per l'Administració Catalana dels drets de tala en boscos privats de castanyer i roure situats en llocs estratègics, amb la finalitat de garantir recursos alimentaris bàsics per als óssos, sense lesionar per a això els drets dels propietaris de les finques.

2.5. Incloure criteris de sostenibilitat i de compatibilitat amb l'ós en la planificació de les activitats sectorials que incideixen en major mesura a les zones osseres, de manera que no contribueixin a la pèrdua o infrautilització d'hàbitats de qualitat.

2.5.1. Desenvolupar una política forestal que tendeixi a conservar i augmentar la superfície dels boscos caducifolis, mantenint o buscant un grau màxim de diversitat estructural i específica que sigui respectuosa amb els requeriments ecològics de l'ós, adoptant per a això les següents mesures: - Incorporar als plans d'ordenació o aprofitament de les muntanyes d'utilitat pública criteris de gestió que tinguin en compte els requeriments ecològics essencials de l'ós, condicionant qualsevol tipus d'aprofitament a èpoques, llocs i procediments que no interfereixin amb el cicle biològic de l'espècie. - Eliminar els aprofitaments forestals primaris a les àrees crítiques per a l'espècie. - Continuar fomentant les plantacions forestals amb diferents espècies de fagàcies autòctones i de plantes productores de fruits carnosos, i en el cas que les tasques de plantació necessitessin l'obertura de vials, garantir la posterior clausura dels mateixos i la restauració del terreny al seu estat original. L'obertura d'aquests vials es realitzarà en una època de l'any que no resulti perjudicial per a les espècies protegides.

- Excloure de les àrees crítiques les plantacions forestals extensives amb coníferes i frondoses al·lòctones.

- Fomentar una xarxa de productors de planta i llavor autòctona, que facilitin les plantacions en hàbitats ossers respectuoses amb la conservació de la biodiversitat.

2.5.2. Vetllar perquè les mesures de conservació i millora de les pastures d'altura s'apliquin conformi a bones pràctiques de pasturatge, compatibles amb la conservació de l'ós, prestant especial atenció al fet que les desbrosses de matoll respectin les gerderes i altres productors de fruits carnosos.

2.5.3. Compatibilitzar la pràctica de la caça amb la conservació de l'ós, adoptant les següents mesures:

- Regular les activitats cinegètiques a les àrees crítiques que incorporin llocs d’hibernació, limitant la pràctica de la caça en batuda des de l'1 de desembre fins el 30 d’abril de manera que no interfereixi amb els parts i la hibernació dels óssos.

- Incorporar en els plans d'aprofitament cinegètic un mecanisme àgil que faculti als responsables de la gestió per canviar el lloc o la data de la celebració de la cacera davant la presència d'ósses amb cries o en cas de concentració d'exemplars per causa d'alimentació de tardor.

- Vetllar pel compliment del previst en la Llei 42/07 de Biodiversitat i la Llei 12/85 d’Espais Naturals referent a la presència d'espècies catalogades en perill d'extinció en el curs d'una cacera.

2.5.4. Compatibilitzar les activitats turístiques amb la conservació de l'ós, adoptant les següents mesures:

- Regular les activitats turístiques tenint en compte les diferències estacionals en l'ús de l'hàbitat i les zones de major qualitat d'hàbitat per a l'ós, amb la finalitat d'evitar interferències amb el cicle biològic de l'espècie. - Evitar qualsevol activitat turística en les Àrees Crítiques per a l'ós. - Recórrer a les restriccions temporals d'accés i trànsit de visitants quan circumstàncies especials que afectin a la conservació de l'ós així ho aconsellin. - Elaborar un protocol per a visitants de zones osseres, amb recomanacions del comportament a seguir davant trobades o presència d'óssos.

2.6. Minimitzar, mitjançant l'adequació de la xarxa de pistes, els efectes negatius del trànsit de vehicles.

2.6.1. Elaborar o actualitzar els inventaris de les xarxes de pistes a zona ossera, incorporant propostes de classificació de les pistes i camins en categories que contemplin la lliure circulació, regulacions de temporalitat i ús que minimitzin els seus efectes negatius sobre la població d'óssos, i l'eliminació de les quals no tinguin utilitat evident restaurant la topografia i vegetació d'acord amb l'entorn.

2.6.2. Evitar, com a regla general, la construcció de pistes noves en les Àrees Crítiques i en les de major qualitat d'hàbitat, i la proliferació innecessària de les mateixes en la resta de l'àmbit d'aplicació del Pla.

2.7. Prestar especial atenció a l'àrea de distribució de l'ós en l'estratègia de lluita contra els incendis.

2.7.1. Considerar l'àrea de distribució de l'ós com a prioritària a l'hora de planificar les actuacions de prevenció, extinció i investigació dels incendis.

2.7.2. Abordar la problemàtica dels incendis a les zones més rellevants per a la conservació de l'ós incorporant noves mesures de caràcter preventiu. Concretament es proposa:

- Estudiar l'interès de crear, amb caràcter experimental, equips locals de prevenció a les zones osseres més rellevants que, entre altres tasques lligades a la prevenció d'incendis, desenvoluparien campanyes locals d'informació i sensibilització dirigides a disminuir els incendis incontrolats. - Incrementar substancialment la inversió en desbrosses ramaderes i neteja de zones de risc.

- Incorporar en la informació sobre ajudes al desenvolupament rural la vinculació existent entre aquestes subvencions i la preservació dels valors naturals de l'entorn, destacant la importància de l'ós bru i el seu hàbitat. Asseure el principi que els incendis provocats són incompatibles amb les ajudes econòmiques al desenvolupament rural reduint la percepció de subvencions allí on els incendis siguin provocats, amb especial rigor a les zones reincidents.

2.7.3. Elaborar plans de restauració d'hàbitats quan els incendis afectin greument a zones d'importància per a la conservació de l'ós. 2.8. Disposar un programa d'alimentació suplementària per pal·liar els possibles efectes derivats de situacions de baixa disponibilitat de recursos tròfics, descartant tipus d'aliment o procediments que puguin provocar que els óssos s'habituïn a la gent o al menjar.

 

Objectiu 3. Assegurar la connectivitat entre poblacions i nuclis de població.

 

3.1. Afavorir la connexió natural entre les poblacions d'óssos pirinencs.

3.1.1. Delimitar amb la major precisió, en funció de les seves característiques naturals, dels requeriments ecològics de l'ós i de la informació històrica disponible, el corredor de comunicació entre les diferents poblacions o nuclis.

3.1.2. Identificar els elements que puguin actuar com a barrera o dificultar la dispersió d'exemplars.

3.1.3. Elaborar, en coordinació amb la resta d’administracions de l’àmbit pirinenc, un pla especial de restauració de l’hàbitat pirinenc, que inclogui mesurades que potenciïn la regeneració boscosa natural, de reforestació i altres correctores de les barreres identificades, amb la finalitat de facilitar el flux d'exemplars i el necessari intercanvi genètic entre les poblacions.

 

Objectiu 4.. Incrementar la sensibilitat cap a l'espècie i potenciar l'educació ambiental.

 

4.1. Impulsar, amb caràcter general, la informació abundant i les activitats d'educació ambiental i formació, per afavorir canvis d'actituds i facilitar el suport i la participació social necessaris per aconseguir amb èxit els objectius d'aquest Pla.

4.1.1. En col·laboració amb el Departament d’Educació cal continuar les campanyes educatives en centres escolars, amb especial atenció als situats en l'àmbit d'aplicació del Pla, en els quals s'impulsarà la incorporació als programes curriculars de la problemàtica de les espècies en vies d'extinció, particularitzant el cas de l'ós del Pirineu.

Concretament es propiciarà:

- Integrar en el currículum la conservació de l'ós efectivament, afavorint que els centres desenvolupin els seus propis projectes educatius i l'elaboració de materials curriculars adaptats a cada àrea i nivell, i aprofitant l'espai d'optativitat i d'activitats complementàries i extraescolars.

- Crear una xarxa de professors que desenvolupin a les seves aules treballs d'educació ambiental per a la conservació de l'ós, propiciant trobades periòdiques i l'intercanvi de materials i experiències entre els professors. - Afavorir la implicació activa dels alumnes en activitats relacionades amb la conservació de l'ós, implicant en això a les diferent administracions i entitats

- conservacionistes que hauran de realitzar una oferta suficient i adequadament coordinada dirigida als centres.

- Mantenir un esforç continuat en la formació del professorat, realitzant cursos i altres activitats formatives específicament dirigides a la formació en educació ambiental per a la conservació de l'ós.

- Fomentar les activitats que suposin vivències significatives per a l'aprenentatge, afavorint els contactes amb els usos i costums tradicionals, i potenciant els programes d'interpretació del mitjà dirigits prioritàriament als centres de les zones osseres.

4.1.2. Promoure igualment accions d'educació i consciència pública destinades al públic en general, com la creació d’un centre d’interpretació o “Casa de l'Ós” i d’altres equipaments i en exposicions itinerants; i així mateix, en la figura professional de l'educador ambiental i/o guia intèrpret d'Espais Naturals per dur a terme activitats d'educació ambiental per a la conservació de l'ós.

4.1.3. Continuar elaborant i distribuint material divulgatiu el contingut del qual reflecteixi el valor natural i cultural de l'ós bru cantàbric.

4.1.4. Fomentar la formació i les campanyes informatives entre els sectors d'activitat relacionats amb les àrees osseres, amb la finalitat d'afavorir l'acceptació de l'ós i reduir els conflictes entre óssos i activitats humanes.

4.1.5. Fomentar especialment les campanyes informatives dirigides als habitants de les zones osseres, fent especial ressó en els beneficis socioeconòmics i en la millora de la qualitat de vida que pot estar associada a la conservació de l'ós. Per desenvolupar aquestes campanyes serà necessari: - Prestar atenció a la creació d'una xarxa d'educadors, mediadors o dinamitzadores socials, que proposin o promoguin accions i activitats diverses properes a la població local. Identificar al moviment associatiu present a les zones osseres, amb la finalitat d'aconseguir la seva implicació en les activitats relacionades amb la conservació de l'ós i el seu hàbitat. - Promoure el voluntariat ambiental vinculat a l'ós bru.

4.1.6. Afavorir el flux d'informació sobre la finalitat i els continguts del Pla de Recuperació, i així mateix sobre les actuacions de conservació i maneig de major rellevància social.

4.1.7. Distribuir informació rigorosa i suficient sobre els censos i l'evolució demogràfica de la població d'óssos, i els casos de mortalitat coneguts.

4.2. Afavorir la participació pública en el desenvolupament del Pla, necessària per garantir el suport social a la conservació de l'ós i aconseguir amb èxit els objectius del Pla de Recuperació.

4.3. Millorar l'acceptació social de l'ós fomentant la seva imatge positiva com a element dinamitzador de les àrees rurals, promocionant activitats turístiques sostenibles i la comercialització de productes artesanals, amb el suport en la imatge de l'ós com a símbol marca de qualitat.

4.4. Continuar amb la tasca de vincular als diferents agents socials en la conservació de l'ós bru a través de diferents entitats. En aquest sentit es prestarà especial atenció a les diferent ONGs dedicades a la conservació de l'ós bru.

 

Objectiu 5. Continuar la investigació sobre l'ós i el seu hàbitat.

 

5.1. Impulsar la investigació aplicada a la conservació de l'ós bru i els seus hàbitats. Es considera prioritari:

- Conèixer detalladament la viabilitat en el seu conjunt dels óssos pirinencs.

- Continuar els estudis genètics sobre les poblacions pirinenques per estimar nivells de deriva genètica, flux genètic i endogàmia, i conèixer el cens i la relació de sexes de la població existent.

- Investigar la incidència dels diferents sectors d'activitat econòmica i social sobre les poblacions d'ós.

- Millorar el coneixement de les pautes d'utilització de l'espai i de selecció de l'hàbitat per part de l'ós.

5.2. Promoure investigació de caràcter social que aprofundeixi en la percepció de l'espècie pels diferent grups socials i avaluï l'eficàcia de les campanyes de sensibilització.

5.3. Fomentar actuacions d'interès per a la investigació.

5.3.1. Crear un registre de material biològic de l'espècie i establir protocols de recollida de cadàvers, restes i diferents mostres, així com d'ús i accés al material amb finalitats científiques i de formació.

5.3.2. Promoure la coordinació entre investigadors, elaborant protocols i afavorint projectes d'investigació comunes.

 

Objectiu 6. Establir un programa de seguiment de la població i de l'hàbitat.

 

6.1. Establir mètodes estandarditzats de seguiment de la població d'óssos.

6.1.1. Seleccionar mètodes estandarditzats de seguiment que proporcionin la millor informació sobre cens, distribució, dispersió i tendència poblacional, tenint en compte metodologies específiques per conèixer anualment el cens i distribució de les ósses amb criatures.

6.1.2. Seleccionar mètodes estandarditzats de seguiment que permetin avaluar anualment la distribució i les causes de mortalitat segura i probable d'óssos.

6.1.3. Crear una base de dades sobre l'ós en la qual tinguin cabuda totes les observacions i informacions recollides a Catalunya establint un protocol eficaç per al registre i recollida de dita informació.

6.2. Registrar les accions de caça furtiva i avaluar periòdicament la seva evolució a les àrees osseres.

6.3. Avaluar anualment l'evolució dels danys causats per l'ós en les explotacions agropecuàries i l'eficàcia dels sistemes de prevenció.

6.4. Establir un registre de trobades conflictives entre óssos i humans, i elaborar un protocol estandarditzat de recollida de la informació.

6.5. Avaluar anualment la disponibilitat dels aliments naturals essencials, amb la finalitat d'establir l'oportunitat de desenvolupar programes d'alimentació suplementària i, en el seu cas, orientar la localització de les actuacions.

6.6. Avaluar periòdicament l'evolució de les activitats sectorials que incideixen en major mesura en l'hàbitat de l'ós, per si fos necessari establir mesures correctores per garantir la compatibilitat amb la conservació de l'ós.