Pla de recuperació de l'ós bru

6. Execució i seguiment

Correspon al Departament de ........................................... el seguiment de l'aplicació de les directrius i actuacions previstes en el present Pla de Recuperació per a això aprovarà els corresponents plans anuals i prioritzats d'actuacions i les memòries anuals de resultats i, en el seu cas, les successives correccions o revisions parcials del Pla de Recuperació.

 

Els plans prioritzats d'actuacions, identificaran els objectius i les actuacions prioritàries, orientaran les accions de manera que els recursos disponibles abordin en primer lloc els problemes principals, i establiran mecanismes per avaluar l'eficàcia de les actuacions. Les memòries de resultats incorporaran així mateix mecanismes d'avaluació per facilitar el seguiment del desenvolupament del Pla de Recuperació. De la mateixa forma s'arbitraran mitjans per a l'avaluació periòdica del grau d'acceptació social del Pla de Recuperació i de l'opinió sobre els temes de conservació de l'ós.

 

Per col·laborar amb els departaments competents en matèria d'espècies protegides en el seguiment de l'aplicació del Pla es crea un Consell Assessor format per representants del Departament de ....................................., experts de les Universitats, de les federacions de municipis, de les organitzacions agràries i de les entitats conservacionistes, designats pel Conseller a proposta del Director/ra General de Medi Natural en el qual recaiguin les competències en aquesta matèria. Per desenvolupar adequadament les seves funcions el comitè assessor es reunirà almenys dues vegades a l'any. Són funcions d'aquest Consell Assessor:

 

- Informar els plans prioritzats d'actuacions i les memòries de resultats. - Avaluar l'eficàcia en l'aplicació del Pla i proposar, a la vista dels resultats, possibles modificacions al Pla de Recuperació.

 

- Informar els resultats dels censos i de l'evolució demogràfica de la població d'ós. - Assessorar a la Conselleria competent en matèria d'espècies protegides en tots aquells temes relacionats amb el desenvolupament del Pla de Recuperació, així com proposar mesures concretes per resoldre qüestions imprevistes que al respecte poguessin plantejar-se.

 

Per realitzar amb correcció les mesures tècniques propostes, així com per a la resolució dels aspectes imprevists que poguessin presentar-se durant l'execució del present Pla de Recuperació, la Conselleria competent en matèria d'espècies protegides podrà realitzar quantes consultes consideri precises, recaptant l'ajuda dels especialistes oportuns.

 

Pel desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla, així com per a la consecució dels seus objectius, el Govern de la Generalitat establirà la dotació de mitjans humans i materials necessaris, i habilitarà les dotacions pressupostàries oportunes, sense perjudici de la col·laboració d'altres entitats públiques i privades que puguin tenir interès en la conservació de l'ós bru.