Pla de recuperació de l'ós bru

7. Coordinació

S'afavoriran i fomentaran els mecanismes de consulta i coordinació amb els organismes competents en la gestió de l'ós bru d'altres Comunitats Autònomes i països fronterers, de l'Estat, col·laborant amb els mateixos en el disseny i execució d'activitats concordants amb les disposicions d'aquest Pla.

 

De la mateixa forma, es fomentarà la coordinació entre els diferents departaments del'Administració catalana les actuacions del qual puguin tenir repercussió en la conservació de l'ós o el seu hàbitat, per evitar actuacions perjudicials per a l'espècie, o en tot cas minimitzar els efectes de les quals, per raons d'interès general, hagin de ser realitzades. L'acció coordinadora vetllarà especialment per la integració dels continguts del Pla de Recuperació en la normativa autonòmica que desenvolupi el Reglament CE n.º 1257/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l'ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA). S'establiran mecanismes de coordinació amb el cos de mossos d’esquadra i altres cossos de seguretat així com amb el Ministeri Fiscal, a l'efecte d'investigar els casos segurs i probables de mortalitat no natural d'óssos i de l'exercici d'accions penals contra actuacions que puguin ser constitutives d'infracció.

 

Per facilitar el compliment dels objectius definits en el Pla de Recuperació, el Conseller en el qual recaiguin les competències en matèria d'espècies protegides designarà un coordinador del Pla, amb la funció principal d'afavorir la necessària coordinació entre les administracions i els agents socials implicats o relacionats amb la conservació de l'ós.