Pla de recuperació de l'ós bru

8. Participació pública

Amb la finalitat d'afavorir la participació pública, necessària per aconseguir amb èxit els objectius de conservació d'aquest Pla, s'establiran i desenvoluparan figures de concertació en matèria de conservació de l'ós entre institucions, organitzacions no governamentals, sector privat i centres d'investigació.

 

Es promouran fòrums d'opinió sobre temes d'actualitat relatius al desenvolupament del Pla de Recuperació, amb la finalitat de propiciar la participació dels habitants de les zones osseres, i en particular dels col·lectius més directament afectats, en la formulació i seguiment de les activitats relatives a la conservació de l'ós. S'organitzarà almenys un fòrum temàtic a l'any, i les seves conclusions seran publicades i tingudes en compte en l'elaboració dels plans prioritzats d'actuacions i, en el seu cas, en les correccions o revisions parcials del Pla de Recuperació. Reconeixent com a bàsica la participació de les organitzacions no governamentals de caràcter no lucratiu i dedicades a temes ambientals en el desenvolupament d'aquest Pla, es facilitarà la seva participació activa establint les línies de subvenció oportunes. Per l'adjudicació de les subvencions oficials es tindrà en compte com a criteri de valoració l'adequació dels projectes a les accions proposades en el Pla de Recuperació. Es facilitarà la participació del voluntariat social en el desenvolupament d'aquest Pla, creant per a això els marcs i els mecanismes adients.