Pla de recuperació de l'ós bru

9. Durada i revisió

El Pla tindrà una vigència indefinida, en tant no s'aconsegueixi la finalitat proposada mitjançant el compliment dels objectius principals.

 

Cada cinc anys es procedirà a una revisió en profunditat del Pla, incloent en dit procés la redefinició dels objectius generals i de les directrius i actuacions concretes previstes per al seu compliment.

 

ANNEX II DELIMITACIÓ DE LES AREES DE DISTRIBUCIÓ ACTUAL I POTENCIAL. (No inclòs)